fbpx

Terms and conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез  Интернет сайт www.vendingchef.com, собственост на „Вендинг Шеф” ООД

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

1.1. „Вендинг Шеф” ООД е дружество с ограничена оговорност, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 206332901, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. Света гора, бл. 17, ет. 2, телефон за контакти: електронен адрес (имейл) office@vendingchef.com, уебсайт: www.vendingchef.com.

1.2. „Вендинг Шеф“ ООД, притежава изключителен лиценз да използва търговската марка Barilla за замразените продукти на компанията на българския пазар, като развива марката чрез свои собствени ресторанти в България, които работят под името Вендинг Шеф, както и онлайн – чрез притежавания от дружеството Интернет сайт www.vendingchef.com.

II. ДЕФИНИЦИИ

В настоящите Общи условия изброените по-долу термини ще имат следното значение:

1) „Вендинг Шеф“ означава „Вендинг Шеф” ООД, с ЕИК 206332901. Подробна информация за „Вендинг Шеф” ООД и контакти за връзка с дружеството се намират в Раздел I „Информация за доставчика на услугите;

2) „Интернет сайт” означава интернет страницата на дружеството, с наименование vendingchef.com, чрез който Потребителят, при наличие на свързаност с Интернет, може да прави поръчки за покупка и доставка на Продукти, предлагани от Вендинг Шеф;

3) „Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на Сайта;

4) „Поръчка“ означава поръчка на Потребител, направена през Сайта, за покупка на определени от него Продукти, заедно с посочване на избрания начин за плащане и адрес за доставка или получаване на съответните продукти;

5) „Потребител“ означава всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като създава собствен Профил чрез регистрация, прави Поръчки и извършва всякакви други действия свързани с това;

6) „Профил“ означава част в Сайта, съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Потребителя да направи Поръчка и която съдържа информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му чрез Сайта, както и история на Поръчките му;

7) „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) https://www.vendingchef.com/;

8) „Продукти“ означава всички продукти, в това число паста, сосове и готови храни, предлагани за продажба от Вендинг Шеф към съответен момент посредством Сайта, които са част от портфолиото на Вендинг Шеф, публикувано на Сайта;

9) „Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат на Потребители и се извършват от Веднинг Шеф посредством Сайта към даден момент, включително продажбата и доставката на Продукти, предлагани от Вендинг Шеф.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия се прилагат към всички Поръчки, извършвани посредством Сайта. При противоречие между Общите условия и предвиденото в Поръчката, предимство имат специалните условия на Поръчката.

3.2. Общите условия са обвързващи за всички лица, които извършват регистрация чрез Сайта и правят Поръчки.

3.3. За да може да направи Поръчка, Потребителят първо трябва да направи регистрация в Сайта, като създаде свой личен Профил чрез въвеждане на свой имейл адрес и парола.

3.4. С оглед на периодичното допълване и модифициране на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни от Вендинг Шеф периодично. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им в Сайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на Услугите.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1. За да регистрира Профила си, Потребителят трябва да попълни форма за регистрация, достъпна чрез Сайта, като следва указанията. При регистрацията си Потребителят посочва електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Профила си;

4.2. С извършване на регистрацията на Сайта, Потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

4.3. След извършване на регистрацията, Потребителят може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки на Продукти чрез Сайта: потребителско име и парола, които се определят от Потребителя при попълване на формата за регистрация.

4.4. С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

4.5. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в Сайта. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Потребителят се задължава да актуализира съответните данни в своя Профил най-късно до момента на извършване на първата Поръчка след настъпване на промените.

4.6. Потребителят носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на Сайта, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, Потребителят следва незабавно да уведоми Вендинг Шеф с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Профила. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, за Веднинг Шеф или за трети лица, поради неправомерно ползване на неговите потребителско име и парола за достъп.

V. ПОРЪЧКИ

5.1. Поръчки могат да се правят чрез Сайта.

5.2. Потребителят има възможност за избор от виртуалното меню на предлаганите Продукти, достъпно на Сайта. Вендинг Шеф има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните в менюто Продукти, цените им и други условия във връзка с доставката. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им във виртуалното меню на Сайта.

5.3. Потребителят може да прави Поръчки през Сайта чрез избирането на желаните Продукти, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната Поръчка:

a. Вход в своя Профил;

b. Избор на начин на получаване на Поръчката: чрез доставка;

c. При избор на опцията „Доставка“, Потребителят следва да потвърди и/или да посочи нов адрес за доставка;

d. Посочване на предпочитан час за получаване на избраните продукти;

f. Преглед на менюто, обявено в Сайта;

g. Добавяне на Продукт/и във виртуална кошница;

h. Завършване на Поръчката чрез натискане на бутон „Завършване на Поръчката“. До завършване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Продукти, количества и другите данни, свързани с конкретната Поръчка.

5.4. С натискане на бутона „Завършване на Поръчката” Потребителя се съгласява да закупи Продуктите, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите Общи условия.

5.5. Поръчките, както и данните за контакт на Потребители, които поръчват за първи път, могат да бъдат потвърдени по телефона. Поради тази причина, Потребителят следва да упомене в Поръчката си телефон, на който да може да получи потвърждение.

VI. ЦЕНИ.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРОМОЦИИ

6.1. Цените на Продуктите са посочени в менюто, обявено в Сайта. Вендинг Шеф има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите Продукти.

6.2. Вендинг Шеф има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите Продукти. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на предлаганите Продукти, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

6.3. Потребителят може да заплати цената на Продуктите по направена Поръчка по следния начин:

а. Онлайн плащане – опцията е достъпна само за Поръчки през Сайта. Тя предоставя възможност на Потребителя да направи плащане чрез кредитна/ дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн. Вендинг Шеф не начислява такса за плащане с банкова карта. Такси могат да бъдат начислени от доставчика на платежната услуга и/или от банката, издател на картата.

6.4. Потребителите могат да намерят подробна информация за промоциите на Сайта.

VII. ДОСТАВКА

7.1. Доставки на Продукти се извършват с превозвач в определени райони на територията на град София, на база на Поръчки направени по реда на настоящите Общи условия. Вендинг Шеф си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните граници по своя преценка.

7.2. Продуктите се доставят до посочения в Поръчката адрес и се доставят на ръка на Потребителя или на трето лице, находящо се на адреса за доставка. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Продуктите при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

VIII. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Съдържанието на Сайта се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Вендинг Шеф не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.

8.2. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия Сайт са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript.

8.3. Вендинг Шеф не носи отговорност, ако Сайтът се окаже несъвместим с мобилното устройство, използвано от Потребителя.

8.4. Сайтът работи само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако Потребителят е извън мрежата, приложението няма да работи.

8.5. Вендинг Шеф не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на Сайта не означава обвързване от страна на Вендинг Шеф. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск на Потребителя.

8.6. Вендинг Шеф не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Сайта или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина. Вендинг Шеф не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

8.7. Вендинг Шеф не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Сайта, както и за съдържанието на Профила на Потребителя.

8.8. Вендинг Шеф има право да откаже да изпълни Поръчка на Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на Вендинг Шеф да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

Материалите, качени на Сайта може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Вендинг Шеф може да прави промени в материалите, съдържащи се в Сайта по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

X. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

10.1. Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на Продуктите, предлагани от Вендинг Шеф, тъй като Продуктите, предлагани от Веднинг Шеф са замразени продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.

10.2. (1) Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани Вендинг Шеф Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Вендинг Шеф не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

(2) В рамките на срок по алинея (1) и при същите условия Потребителят може да  направи рекламация по някои от следните начини: (1) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Вендинг Шеф: office@vendingchef.com. Вендинг Шеф има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.

10.3. Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.

10.4. При предявяване на основателна рекламация Вендинг Шеф  предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка замяна на Продукта с нов или ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Вендинг Шеф обработва личните данни на Потребителите съгласно „Политика за защита на личните данни“, публикувана на интернет страницата www.vendingchef.com.

11.2. Вендинг Шеф съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на Потребителите след направена Поръчка и извършване на доставка в срокове предвидени в действащото законодателство.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между Вендинг Шеф и Потребителя, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

12.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

12.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в Сайта, остават собственост на Вендинг Шеф. Всяко използване на приложението или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Потребителя е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

12.4. Вендинг Шеф си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на част и/или на всички Услуги, достъпни чрез Сайта.

12.5. Вендинг Шеф има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на Потребител в случай че:

a. Потребителят предостави невярна или непълна информация;

b. Вендинг Шеф има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Потребител;

c. Потребителят не се яви да получи готова Поръчка, предостави неверен адрес за доставака и/или неоснователно откаже да получи доставка на поръчани от него Продукти;

d. възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на част или всички Услуги, достъпни чрез Сайта;

e. Вендинг Шеф прекрати поддържането на Сайта.

12.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Вендинг Шеф Услуги, като деактивира своя Профил.

12.7. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общите условия са приети от Управителя на Вендинг Шеф и са в сила от 20.07.2022г. Общите условия са последно актуализирани на 20.07.2022г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Вендинг Шеф актуализира публикуваните Общи условия, които стават задължителни за Потребителите и за Вендинг Шеф от момента на публикуване на съответната актуализация в Сайта.